Sherrmenise

10 tekstów – auto­rem jest Sher­rme­nise.

Tracę

Po­karz mi ból, zer­wij ze mnie
cier­pienie duszy, leczę fizycznością.
On pat­rzy na mój cień.
Na­pawaj mnie, nienormalnością.

Do­tyk budzi wstręt, przygnębienia
On mnie do­tyka, zmusza
Pat­rzę, roz­pa­lam spojrzenia
Nie jest tak, źle, gdy się nie trze­ba ruszać

Czuję tyl­ko za­pach potu,
On nie przes­ta­je, tak tracę wspomnienia.
Nie jes­tem w sta­nie sta­wiać kroków.
Od­bu­duj mo­je marzenia. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 11 marca 2014, 19:18

Litania (Sonet 1)

Pa­nie Wszechmoc­ny, Pa­nie Wspaniały.
Chwalę Two­je imię, choć led­wo żyje, umieram.
W To­bie i tyl­ko w To­bie, swe nadzieje zbieram.
Królu jes­tem człowiek młody, zbyt niestały

Piszę Pa­nie do Ciebie, bo mówić nie mam odwagi.
Piszę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2012, 22:24

Choć piszę dużo sms'ów dzien­nie to wolę lis­ty.
Lis­ty po­kazują więcej emoc­ji, niż cho­re emotikony. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 kwietnia 2012, 18:13

do śmierci

Pa­ra kochanków, oni na łożu śmier­ci leżą.
Piękno w naj­czys­tszej postaci.
Żeg­nają swoich przy­jaciół men­talnych braci.
Ci ich mo­giły zimą odśnieżą.

Cho­ciaż żyli niedługo, zaw­sze by­li razem.
Od początku, do końca sios­tra ra­zem z bratem
Mówi­li, że grzech to, nie wypada.
A śmierć nie będzie łaskawa.

Śmierć, rozłączyć ich nie dała rady.
Śmierć, zos­tała oszu­kana po­mimo zagłady
ciał, umysł po­zos­tał nietykalny.
Ra­zem do śmier­ci, układ nieodwracalny. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2011, 19:32

Dla k(l)asy.

Je­sień, liście już opadły.
Je­sień, wspom­nienia zbladły.
Widzę tyl­ko pus­tkę, chandrę.
Pow­tarzam so­bie w myślach mantrę.

Słowa opi­sują mój stan idealnie,
ale udaję, że jest inaczej, kameralnie.
Suk­nia ba­lowa, obcasy.
Pos­ta­wa pros­ta, dla klasy.

Uwierzę w każdę z kłam­stw tych ludzi,
pra­cuję dla nich, ich od­dech mnie budzi.
Mówią o nich arystokraci,
o mnie, ta co się szmaci.

Żyję bo­gato, wśród ludzi, lecz cze­goś brakuje
sza­cun­ku, dob­ra i współczu­cia, to so­bie sa­ma dopisuje. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 25 października 2011, 14:36

tylko sen

Ko­lej­ny raz piszę to sa­mo zdanie.
Każdą myśl, to co nie było wypowiedziane.
Widzę ocza­mi wyob­raźni Ciebie,
każdą emocję, przygnębienie.

Zaczy­nam słowa, ale ich nie dopowiadam.
Mówię co myślę, omi­jam tyl­ko niektóre zdania.
Nie widzę Cię ko­lej­ny dzień,
co­raz bar­dziej myślę, że to był tyl­ko sen. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 października 2011, 21:46

Chciałam na­pisać list do Ciebie, wspom­nieć o wszys­tkim co nas łączy. Wyjęłam kar­tkę, długo­pis i zaczęłam pi­sać. Pi­sałam i pi­sałam, po na­pisa­niu stwier­dziłam, że nie chcę, żebyś to przeczy­tał i wie­dział co przeżywam za każdym ra­zem jak na Ciebie pat­rzę. List był ob­szer­ny, cały w moich emocjach.
Spłonął, jak wszys­tko co w nim było. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2011, 23:03

w barze

Sie­dzi w barze,
gu­bi się w natłoku zdarzeń.
Ludzie nie widzą jej, wcale.
Udaję, że jest dob­rze ale kłamie.
Mor­feusz woła ją w swo­je objęcia, ale nie zaśnie.
Wódka z colą po­budziła jej wyobraźnie.
Po­woli tra­ci świadomość, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 września 2011, 21:47

tak od serca..

Stojąc sa­memu nad prze­paścią wi­duję ciemną mgłę,
szu­kam nadziei, szu­kam miłości, sa­ma nie wiem cze­go chcę.
Cza­sem chęć mam się od­wrócić, uciec jak naj­da­lej stąd,
zgu­bić wszys­tkie wspom­nienia, każdą wadę, każdy błąd.
Stra­cić wszys­tkie wiel­kie ra­ny po­zos­tałe w ser­cu mym.
Stra­cić z ser­ca całą miłość i nadzieję w słowie „my”. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 września 2011, 09:02

Bez wad

Spójrz na niebo jak dziś pięknie wygląda.
Może po dru­giej stro­nie świata też ktoś mu się przygląda.
Może po­kocha­libyście siebie,
gdy­by tam­to niebo było bliżej Ciebie.
Mog­li­byście ra­zem zmienić świat,
ra­zem nie widziałoby się wad.
Gdy­by tyl­ko chcieć
w za­sięgu ręki cały świat mieć.
Ale świat in­ny jest.
Nig­dy nie spot­ka­cie się.
Bo to ta­ki świat,
zbyt wiele wad. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 września 2011, 19:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sherrmenise

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność